Privacystatement Aemplify B.V.

  Als Aemplify B.V. beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement.

  Aemplify B.V. vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, professionals, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

  In dit Privacystatement lichten wij toe:

  1. Wie zijn wij?
  2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
  3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
  4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
  5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
  6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten Nederland?
  7. Uw rechten
  8. Beveiliging
  9. Technische vragen en cookies
  10. Bewaartermijn
  11. Vragen, opmerkingen of klachten
  12. Wijzigingen

  1. Wie is Aemplify B.V.

  Aemplify B.V. is een consultancy adviesbureau, gespecialiseerd in het aanbieden van interim, project en consultancy diensten met als focus het verbeteren van de dienstverlening van haar opdrachtgevers. Aemplify B.V. verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met potentiële opdrachtgevers, zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere opdrachten (dienstverlening).

  Aemplify B.V. is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacystatement worden beschreven.

  Dit Privacystatement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van Aemplify B.V., inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de websites van Aemplify B.V. . Dit betreft onder meer de volgende websites:

         www.aemplify.com

  Aemplify B.V. is ingeschreven bij de Kamer van
  Koophandel onder nummer 85811939


  Mail: info@aemplify.com
  Website: www.aemplify.com

  1. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

  Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een
  geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen
  onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

  • bij het bezoeken van één van onze websites;
  • wanneer u uw gegevens achterlaat op (één van) onze websites;
  • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen;
  • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening;
  • wanneer u contact hebt met een medewerker van Aemplify B.V.
  • in het kader van een zakelijke relatie met Aemplify B.V.
  1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

  Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

  1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.
  2. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, professionals, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
  3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
  4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, professionals, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
  5. Personeels- en salarisadministratie.
  6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, professionals, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
  7. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
  8. Ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. Door de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt te analyseren leren we u beter kennen en komen we erachter waar en hoe we ons kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld, we analyseren het resultaat van onze marketingactiviteiten om te meten hoe effectief deze zijn en hoe relevant onze campagnes zijn.
  9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.


  Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.

  1. De uitvoering van een overeenkomst.
  2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
  3. Gerechtvaardigd belang.
  4. Uw toestemming.
  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

  Aemplify B.V. kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, professional, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Aemplify B.V.. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

  Websitebezoeker

  • gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
  • strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid);
  • op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera);
  • via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera).

  Werkzoekende of kandidaat

  • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
  • geboortegegevens, geslacht;
  • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
  • pasfoto (indien toegevoegd aan het cv);
  • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
  • gegevens over beschikbaarheid;
  • alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met Aemplify B.V. delen;
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
  • communicatie.

  Professional, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

  Indien u voor Aemplify B.V. of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan Aemplify  B.V. onderstaande gegevens verwerken:

  • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
  • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
  • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
  • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
  • gegevens over beschikbaarheid;
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
  • nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning;
  • gegevens in het kader van een pre-employment screening, link naar PES-beleid;
  • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
  • communicatie.

  Voor een specifieker overzicht van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Aemplify B.V. via info@aemplify.com

  Zakelijke relatie

  Aemplify B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

  • zakelijke contactgegevens;
  • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;

   LinkedIn gebruiker

  • alle publieke gegevens van uw LinkedIn profiel.     
  1. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

  Aemplify B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Aemplify B.V. entiteiten, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens Aemplify B.V. verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

  Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Aemplify B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Aemplify B.V. , sluit Aemplify B.V. met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

  1. Verwerken wij uw persoonsgegevens buiten Nederland?

  Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, maar beperkt zich tot binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte. Aemplify B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

  1. Uw rechten

  U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

  • het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
  • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
  • het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
  • het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming;
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
  • het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

  Persoonlijk account

  Indien u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Aemplify B.V. via info@aemplify.com

  Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zullen wij u per e-mail informeren over het standpunt van Aemplify B.V. inzake het verzoek en welke actie Aemplify B.V. heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal Aemplify B.V. u binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

  Aemplify B.V. kan een verzoek weigeren indien:

  • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
  • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
  • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
  • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.
  1. Beveiliging

  Aemplify B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Aemplify B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen info@aemplify.com

   

  1. Technische vragen en cookies

  Technische informatie

  De websites van Aemplify B.V. verzamelen automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

  Cookies en soortgelijke technieken

  De websites van Aemplify B.V. maken verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in onze Cookieverklaring

  1. Bewaartermijn

  Aemplify B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Aemplify B.V. bewaart kandidaatgegevens met toestemming één (1) jaar na de verleende toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via info@aemplify.com 

  1. Vragen, opmerkingen of klachten

  Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Aemplify B.V. , dan kunt u per e-mail contact opnemen met Aemplify B.V. via info@aemplify.com

   

  1. Wijzigingen

  Aemplify B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites van Aemplify B.V. Deze versie is geldig vanaf 18-07-2022.

  Kun jij ons team versterken?